Archív článkov

Protihabsburské povstania

31.08.2011 00:11
Príčiny habsburských povstaní: Zápas Habsburgovcov o vojenské ovládnutie Sedmohradska: Spočiatku sedmohradské knieža Žigmund Bátori spoločne s jeho poradcom Štefanom Bočkajom videli v spojenectve s cisárskym dvorom, možnosť úplného oslobodenia Sedmohradska od Turkov. Žigmud Bátori sa dokonca v...

—————

Slovensko po satmárskom mieri a vláda Márie Terézie

31.08.2011 00:11
Satmarský mier uzavrel vyše storočné obdobie ozbrojených povstaní uhorskej šľachty proti panovníkom. Habsburgovci si udržali Uhorsko a uhorská šľachta svoje výsady. Nový panovník Karol III. sa zaviazal, že bude vládnuť spolu so snemom a dodržiavať uhorské zákony. Uhorsko súhlasilo so zriadením...

—————

Rekatolizácia na Slovensku

31.08.2011 00:10
 Pojem protireformácia – rekatolizácia. Protireformácia (alebo rekatolizácia v širšom zmysle) bola cieľavedomá snaha katolíckej cirkvi o zastavenie šírenia reformácie v 16.-18. storočí. Jej hlavnou úlohou bolo pripútať protestantské krajiny ku katolíckej cirkvi. V tom jej pomáhali najmä...

—————

Reformácia na Slovensku (1526 - 1610)

31.08.2011 00:09
 V prvej polovici 16. storočia sa na Slovensku rozšírila reformácia z nemeckých krajín. V prvých rokoch prenikania našla ohlas iba v úzkych kruhoch vzdelancov a meštianstva, rýchlejšie sa začala šíriť a upevňovať v dôsledku politického rozvratu po moháčskej porážke, občianskej vojny a najmä...

—————

Slovensko v susedstve Osmanskej ríše

31.08.2011 00:08
a) BITKA PRI MOHÁČI Uhorská krajina v období polovice 16. storočia pred bitkou na Moháčskom poli, prechádzala sociálno- politickou krízou. Do tejto nejednotnej situácie prišla správa, že sa Turci chystajú zaútočiť na Uhorsko. Práve zasadajúci uhorský snem sa „uzniesol“, že veľmi bojovať nebude a...

—————

Eneolit - neskorá doba kamenná (3 000 – 2 000 p.n.l.)

30.08.2011 23:23
  Táto doba býva nazývaná aj CHALKOLIT – medeno-kamenná. V tomto období už ľudia poznali niektoré kovy, ktoré sa dali ľahšie nájsť a opracovať (meď – výroba sekeromlatov, šperkov; zlato, striebro). Najvýznamnejší nález zlatých šperkov u nás – Tibava pri Michalovciach. Kultúry u nás: · Kultúra...

—————

Neolit - mladšia doba kamenná (6 000 – 5 000)

30.08.2011 23:22
  V tomto období došlo k jednému z najväčších prevratov v dejinách ľudstva, preto hovoríme o neolitickej revolúcii. Ľudstvo prešlo od prisvojovacieho hospodárstva k výrobnému hospodárstvu (poľnohospodárstvo). Prvé poľné plodiny vysievané ľuďmi boli teda rôzne druhy pšenice a jačmeňa....

—————

Neskorý Paleolit (11 000 - 8 200 p.n.l.)

30.08.2011 23:21
Toto kratučké obdobie reprezentuje pokračovanie mladopaleolitickej tradície počas posledného chladnejšieho obdobia - štadiálu Dryas 3, ktorým končí pleistocén. Z Poľska prenikla do Popradskej kotliny kultúra ŚWIDERIEN, jej staršia a stredná fáza sa zachytili na lokalite Veľký Slavkov.

—————

Mezolit (8 200 - 6 000 p.n.l.)

30.08.2011 23:21
Na východe Slovenska (lokality Barca I, Dolná Streda) predstavuje mezolit potiská skupina kultúry TARDENOISIEN s tvarmi príbuznými obsidiánovej industrii duny Ciumeşti v Rumunsku. Na západnom Slovensko je to mladšia seredská skupina kultúry SAUVETERRIEN súdobej z azilienom. Industria geometrických...

—————

Mladý Paleolit (40 000 - 11 000 p.n.l.)

30.08.2011 23:20
 Mladý paleolit bol pôvodne vydelený ako obdobie, kedy sa stáva nositeľom nových archeologických kultúr človek moderného typu - Homo sapiens sapiens. Dnes, pri znalosti zložitosti otázky a nedostatku antropologického materiálu, kritériom je technologické zvládnutie suroviny novou...

—————