Stredovek

Slovania v ranom stredoveku

30.08.2011 22:26
  Európa je organický celok tvorený veľkým množstvom národov.Medzi týmito národmi významné miesto zaberajú Slovania, ktorí obývajú rozsiahle územia v južnej, strednej a východnej Európe. História Slovanov je dodnes opradená tajomstvom. Prvé doložené zmienky pochádzajúce zo 6. storočia...

—————

Vznik a vývoj Veľkej Moravy

30.08.2011 22:34
 Pojem VM použil v diele O SPRAVOVANÍ RÍŠE Konštantín Porfyrogenetos (vzdialená Morava) Vznik Veľkej Moravy a jej politický vývin V Susedstve Pribinovho Kniežatstva na dnešnej Morave sa paralelne vytvorilo Moravské kniežatstvo na čele s vládcom Mojmírom. Okolo roku 833 Mojmír porazil Pribinu...

—————

Veľká Morava ako štátny útvar

30.08.2011 22:39
Cirkev a cirkevná správa na Veľkej Morave Od vydania Milánskeho ediktu v roku 313, ktorý zrovnoprávnil kresťanov s nekresťanmi, bola pre spoločnosť, ktorá vyznávala kresťanskú ideológiu a jej inštitúcie charakteristická hierarchizácia kléru a hromadenie majetku. V čase starokresťanskej spoločnosti...

—————

Príchod Maďarov a vznik uhorského štátu

30.08.2011 22:40
 Pri rekonštrukcii najstaršej periódy dejín Maďarov sa využívajú predovšetkým výsledky porovnávacej historickej jazykovedy a archeologického bádania. V písomných prameňoch sa Maďari objavujú až v 9. storočí. Preto sa v odbornej literatúre pri periodizácii najstarších dejín maďarského etnika...

—————

Ranostredoveký uhorský štát

30.08.2011 22:41
  Svätý Štefan I. alebo Štefan Veľký, pred pokrstením Vajk (*979 (970/975/980?) – † 15. august 1038), v rokoch 1000 - 1038 prvý kráľ Uhorska. Keď asi roku 995 Vajk dosiahol prah dospelosti, jeho otec Gejza odstránil z trónu Nitrianskeho kniežatstva Michala, mladšieho Gejzovho brata, a dosadil...

—————

Uhorsko v 11. – 12. storočí

30.08.2011 22:42
 Ladislav I. ( 1077 – 1095 ) - bol v celkovom poradí siedmym, a po svätom Štefanovi druhým najvýznamnejším uhorským kráľom v 11. storočí. Pochádzal z nitrianskej Vazulovej vetvy Arpádovcov. Ladislav sa narodil v Poľsku okolo roku 1040. Jeho otec Belo sa totiž začiatkom tridsiatych rokov 11....

—————

Uhorsko za vlády Ondreja II.

30.08.2011 22:44
 S menom uhorského kráľa Ondreja II. (1205 – 1235) sa v historickom povedomí spája predovšetkým vydanieZlatej buly roku 1222. Už menej známy je obsah tejto slávnostnej privilegiálnej listiny opatrenej zlatou pečaťou, ako aj fakt, že Ondrej II. vydal za 30 rokov panovania niekoľko zlatých búl....

—————

Koniec vlády Arpádovcov

30.08.2011 22:44
  Vláda Ondreja II. bola vyplnená veľkým množstvom výprav, ktoré celkom nepriniesli väčšie úspechy. Za pätnásť rokov podnikol 14 výprav do Haliče bez toho, žeby bol dosiahol reálny politický úspech. Prvá výprava do Haliče sa uskutočnila hneď roku 1205apo nej pribral do svojho kráľovského...

—————

Anjouovci na tróne

30.08.2011 22:46
Feudálna anarchia a nástup Anjouovcov na uhorský trón Slabú vládu Ondreja III. využívali veľmoži na posilňovanie vlastných pozícií, ale aj drobná šľachta sa začala organizovať a kráľovské komitáty sa koncom 13. storočia a v prvej polovici 14.storočia pretransformovali na šľachtické stolice....

—————

Luxemburgovci a Habsburgovci na tróne

30.08.2011 22:46
V roku 1379 sa uskutočnili v Trnave slávnostné zásnuby jedenásťročného Žigmunda s deväťročnou princeznou Máriou, staršou dcérou kráľa Ľudovíta Veľkého. Pri zásnubách kráľ Ľudovít sľúbil mladému Žigmundovi s rukou svojej dcéry aj uhorskú korunu. Žigmund si pomerne rýchlo osvojil život a zvyky na...

—————

Vývoj v Uhorsku do roku 1526

30.08.2011 22:47
Keď sa v roku 1458 rozpadla personálna únia (spojenie českého a uhorského kráľovstva), v Čechách sa stal kráľom Juraj Poděbradský a uhorské stavy zvolili za kráľa syna Jána Huňadyho – Mateja. Matej sa narodil v roku 1443. Na trón nastúpil po 20-ročných bojoch o uhorský trón. Matej bol nazývaný...

—————

Vývoj cirkvi v Uhorsku

30.08.2011 22:47
Cirkev v 14.-16.storočí na Slovensku podliehala mnohým zmenám, no k zmenám, ktoré postavili ľudí proti nej. Cirkev na Slovensku bola pod Ostrihomským arcibiskupstvom, ktoré sídlilo v Trnave. Z tejto hlavnej cirkevnej inštitúcie na jednotlivých územiach boli vybudované biskupstvá a to Nitrianske a...

—————

Hospodársky vývoj na území Slovenska v stredoveku. Stredoveké poľnohospodárstvo, baníctvo, remeslá a obchod

30.08.2011 22:48
Poľnohospodárstvo V poľnohospodárstve sa začínajú využívať aj oblasti vo vyšších nadmorských výškach. Dvojpolný systém vymenil trojpolný. Chotár sa delí na: oziminy, jariny a tretia časť ležala ľadom. Pestovanie rastlín, čo sa týka druhov, sa nemenilo. Avšak v južných oblastiach sa začal pestovať...

—————