Raný novovek

Slovensko v susedstve Osmanskej ríše

31.08.2011 00:08
a) BITKA PRI MOHÁČI Uhorská krajina v období polovice 16. storočia pred bitkou na Moháčskom poli, prechádzala sociálno- politickou krízou. Do tejto nejednotnej situácie prišla správa, že sa Turci...

—————

Reformácia na Slovensku (1526 - 1610)

31.08.2011 00:09
 V prvej polovici 16. storočia sa na Slovensku rozšírila reformácia z nemeckých krajín. V prvých rokoch prenikania našla ohlas iba v úzkych kruhoch vzdelancov a meštianstva, rýchlejšie sa začala...

—————

Rekatolizácia na Slovensku

31.08.2011 00:10
 Pojem protireformácia – rekatolizácia. Protireformácia (alebo rekatolizácia v širšom zmysle) bola cieľavedomá snaha katolíckej cirkvi o zastavenie šírenia reformácie v 16.-18. storočí. Jej...

—————

Protihabsburské povstania

31.08.2011 00:11
Príčiny habsburských povstaní: Zápas Habsburgovcov o vojenské ovládnutie Sedmohradska: Spočiatku sedmohradské knieža Žigmund Bátori spoločne s jeho poradcom Štefanom Bočkajom videli v spojenectve...

—————

Slovensko po satmárskom mieri a vláda Márie Terézie

31.08.2011 00:11
Satmarský mier uzavrel vyše storočné obdobie ozbrojených povstaní uhorskej šľachty proti panovníkom. Habsburgovci si udržali Uhorsko a uhorská šľachta svoje výsady. Nový panovník Karol III. sa...

—————

Vývin hospodárskych pomerov na Slovensku v ranom novoveku

31.08.2011 00:12
Cechy v období ranného novoveku na území Uhorska mali svoje pevné miesto. Existenciu cechov registrujeme asi od 14. storočia, ktoré rozbiehajú éru na viac než polovicu tisícročia. Zmeny spôsobené...

—————

Poddaní a život na vidieku na Slovensku v ranom novoveku

31.08.2011 00:12
Sociálna štruktúra spoločnosti sa nezmenila , naďalej ostávalo rozvrstvenie na šľachtu, meštianstvo a poddaných a ti sa členili zase na viaceré menšie spoločenské skupiny. Poddanské obyvateľstvo na...

—————

Šľachta na Slovensku v ranom novoveku

31.08.2011 00:12
Pri nástupe Ferdinanda Habsburského na uhorský trón roku 1526 bola mocenská sila uhorskej šľachty takmer neobmedzená, avšak centralistická politika novej kráľovskej vlády sa stala postupom času...

—————

Cirkev a náboženstvá na Slovensku v ranom novoveku

31.08.2011 00:13
Postavenie katolíckej cirkvi v 17.-18. Storočí Prvá polovica 17. Storočia znamenala pre obnovu katolíckej cirkvi v Uhorsku rozhodujúcu úlohu. Politická situácia po Bethlénovom povstaní priala práve v...

—————

Vláda Márie Terézie

29.10.2011 20:28
1. Hospodárska situácia v Habsburskej monarchii po Szatmárskom mieri Habsburská monarchia v Uhorsku vstupovala do 18.storočia poznačená pol storočia trvajúcimi tureckými vpádmi a povstaleckými bojmi...

—————


Kontakt

Sprievodca dejinami

www.dejiny.wbl.sk


Diskusná téma: Raný novovek

Neboli nájdené žiadne príspevky.