Maturitné zadania

31.08.2011 01:50

 

Zadanie číslo 1 :
1. Vysvetlite pojmy história, dejiny, dejepis, historiaografia.
- uveďte ako historici rozdelili dejiny
- na časovej priamke vyznačte chronologické členenie dejín
Pomôcka – časová priamka

 

2. Charakterizujte prejavy a dôsledky sovietizácie v ČSR.
- vysvetlite pojem sovietizácia
- na základe analýzy ukážky dokumentu vysvetlite, ako súvisí osud komunistických funkcionárov s procesom sovietizácie
- zhodnoťte čo znamenala sovietizácia pre vývoj ČSR
Pomôcky – Kronika Slovenska 2, str. 338

3. Objasnite proces premeny Ríma z republiky na monarchiu (cisárstvo).
- vysvetlite pojmy principát a dominát
- dokumentujte tvrdenie, že republikánske úrady na začiatku ranného cisárstva fungovali len formálne
- uveďte najdôležitejšie problémy Ríma v období cisárstva
Pomôcky – historická mapa

Zadanie číslo 2 :
1. Vysvetlite pojmy pravek, archeológia, antropológia, prehistória, antropogenéza.
- na časovej priamke vyznačte archeologickú periodizáciu praveku
- konkretizujte proces antropogenézy
- objasnite pojmy – holocén, pleistocén, glaciál, mezolit, paleolit, neolit
- uvedené pojmy zaraďte do jednotlivých období archeologickej periodizácii – matriarchát, lineárna kultúra, lužická kultúra,
Pomôcka – schéma vývoja človeka, Dejepis pre 1. ročník, strana 20

2. Načrtnite ohniská napätia v období studenej vojny.
- objasnite, čo predchádzalo nastoleniu komunistickému režimu vo Vietname
- vysvetlite výrok N.S. Chruščova – „Dohodnuté pán prezident, chceme rokovať.“ Opíšte udalosť, na ktorú reaguje karikatúra.
- charakterizujte hlavné etapy arabsko-izraelského konfliktu
Pomôcka – karikatúra, Dejepis svetových dejín pre 3. ročník, str.

3. Zhodnoťte prínos orientálnych civilizácii pre európsku kultúru.
- charakterizujte prínos v oblasti vedy a umenia

Zadanie číslo 4 :
1. Zostavte a prezentujte chronologicky usporiadanú tabuľku vývoja staroorientálnych štátov na území Mezopotámie.
- zaraďte do tabuľky uvedené osobnosti Gilgameš, Chamurapi, Sargon I., Nabukadenezar I.
- vymenujte veľké ríše, ktoré sa zmocnili Mezopotámie od záveru 6. storočia p.n.l.
Pomôcka – historická mapa

2. Za akých okolností vzniká slovenský štát.
- nájdite rozdiely v spomienkach svedkov na deň 14.3.1939
- uveďte príklady závislosti Slovenskej republiky od Nemecka
- naznačte príčiny hospodárskeho úspechu Slovenskej republiky
- charakterizujte politický systém Slovenskej republiky
Pomôcka – Povedali o zasadnutí slovenského snemu 14.3.1939

3. Objasnite vzťahy Rímskej ríše k nášmu územiu od prelomu letopočtov do 5. storočia n.l..
- opíšte situáciu na hraniciach Rímskej ríše a barbarského sveta na strednom Dunaji
- uveďte príklady na konkrétne typy opevnení v rámci Limes Romanus na našom území
- dokážte faktami, že rímske vojsko sa pohybovalo aj na území Slovenska
Pomôcka – Dejepis pre 1. ročník, mapa str. 195

Zadanie číslo 5 :
1. Opíšte zjednotenie starovekého Grécka.
- uveďte príčiny, ktoré viedli k ovládnutiu gréckych mestských štátov Macedóniou
- ukážte na mape výboje Alexandra Veľkého a popíšte veľkosť jeho ríše
- vysvetlite pojmy – helenizmus, helenistické štáty, diadochovia
Pomôcky – Pramene k dejinám staroveku
- P. Tisaj – Dejepis rečou kroník, legiend a zaujímavosti
- Historická mapa

2. Charakterizujte prvý štátny útvar našich predkov.
- vysvetlite pojem Veľká Morava a spôsob jej vzniku
- analyzujte historické pramene a na ich základe klasifikujte vnútorné pomery na Veľkej Morave a veľkomoravskej spološnosti
Pomôcka – Fredegardova kronika
- Dvořák P. – Slovensko v stredoveku......
- Veľká Morava – historická mapa

3. Vysvetlite miesto Svätej ríše rímskej v stredovekej Európe.
- vysvetlite pojmy – boj o investitúru, wormský konkordát, kurfirsti
- opíšte v historickom priereze vznik a historické formovanie tohto štátu v stredoveku
- objasnite, prečo názov ríše bol skôr ideologickým pojmom, ako skutočným štátom
Pomôcka – Dejepis pre 1. ročník – str. 162
- Historický atlas stredovekých dejín

Zadanie číslo 6 :
1. Vysvetlite tri špecifické znaky prírodného prostredia, ktoré ovplyvnili vznik civilizácie v povodí Nílu.
- popíšte územné usporiadanie Egyptského štátu
- charakterizujte rozvrstvenie egyptského štátu
- objasnite postavenie egyptského panovníka v spoločenskej štruktúre
Pomôcky – dejepisný atlas

2. Charakterizujte zápas o podobu povojnovej ČSR.
- porovnajte politický systém v ČSR v roku 1945 – 48 s parlamentnou demokraciou 1. ČSR
- posúďte, či sa napĺňali predstavy o postavení Slovákov v období protifašistického odboja
- diskutujte – 25.2.1948 bol komunistickým pučom alebo len víťazstvom pracujúceho ľudu v ČSR
Pomôcky – Dokumenty, str. 444 – 445 (tretia pražská dohoda)

3. Čo priniesol pre stredovekú spoločnosť vznik a rozvoj miest.
- na základe historického prameňa uveďte, aké práva udelil Belo IV. Trnavčanom a doplňte ďalšie mestské práva
- objasnite pôvod vzniku stredovekých miest, ich členenie a štruktúru obyvateľstva
- zhodnoťte význam miest pre stredovekú spoločnosť
Pomôcky – Dokumenty, str. 128 (výsady trnavským mešťanom)

Zadanie číslo 7 :
1. Opíšte vnútorné boje na Veľkej Morave.
- kto ohrozoval činnosť Konštantína a Metoda na Veľkej Morave
- charakterizujte Svätopluka a vývoj po jeho smrti. Vyjadrite názor, na príčiny zmien, ktoré sa tam udiali
- označte na mape a pomenujte územia, ktoré k Veľkej Morave pričlenil Svätopluk
- posúďte ako súvisí uvedený historický prameň – 2. ukážka – s Veľkou Moravou
Pomôcky – Konštantín Porfyrogent
- Bitka pri Bratislave

2. Vymenujte a charakterizujte najdôležitejšie procesy, ktoré sa udiali v období Rímskej republiky.
- vysvetlite pojmy a dajte ich do historických súvislostí – konzul, diktátor, tribúni, populári, triumvirát, XXXXX
- opíšte územný rozmach rímskeho štátu v čase republiky
Pomôcka – historická mapa

3. Objasnite vývoj a znaky stredovekej vzdelanosti a literatúry.
- opíšte charakter vzdelanosti v rannom stredoveku
- dokumentujte rozvoj vzdelanosti v období vrcholného stredoveku
- časovo zaraďte a porovnajte románsky a gotický sloh
- zhodnoťte prínos Majstra Pavla z Levoče pre európsku gotiku
- zo skupiny pojmov vyberte tie, ktoré súvisia s gotikou a lokalizujte ich – Chrám Vasilia Blaženého, Katedrála sv. Víta, Notre Dame, Dóm sv. Alžbety, rotunda v Nitre, Dóm sv. Martina
Pomôcka – Dejiny umenia

Zadanie číslo 8 :
1. Povedzte ako ovplyvnili životné podmienky vývoj jednotlivých civilizácii na začiatku gréckych dejín.
- načrtnite dôsledky veľkej gréckej kolonizácie
- porovnajte vývoj v Sparte a v Aténach, vysvetlite príčiny rozdielneho vývoja
- uveďte príčiny oslabenia moci gréckych mestských štátov
Pomôcky – dejepisný atlas

2. Podajte prehľad formovania Franskej ríše.
- opíšte aké štáty vznikali na území bývalej Západorímskej ríše
- rozpovedzte akú úlohu zohrali Chlodovík, Merovejovci a Karolovci v dejinách Franskej ríše
- charakterizujte vnútornú a zahraničnú politiku Karola Veľkého
- vysvetlite pojmy – vazal, léno, lénny vzťah, dominikál, rustikál, marka, majordómus
Pomôcka – dejepisný atlas

3. Charakterizujte anglo-francúzske v období vrcholného a neskorého stredoveku.
- vyznačte v ktorých storočiach mali tieto vzťahy mali podobu najintenzívnejšieho súperenia
- načrtnite priebeh anglo-francúzskeho súperenia v období vrcholného a neskorého stredoveku
- zhodnoťte dôsledky 100-ročnej vojny na vnútorný vývoj oboch štátov
Pomôcka – Kronika ľudstva, str. 310

Zadanie číslo 9 :
1. Opíšte Slovanskú časť stredovekej Európy.
- na základe analýzy historického prameňa vymedzte pravlasť Slovanov
- demonštrujte na historickej mape migráciu Slovanov zo svojej pravlasti
- zostavte prehľadnú tabuľku jednotlivých slovanských štátov v období ranného stredoveku
Pomôcka – historická mapa

2. Objasnite začlenenie Slovenska do uhorského štátu.
- opíšte činnosť Štefana I. pri formovaní základov uhorského štátu
- vysvetlite úlohu Nitrianskeho údelného vojvodstva pri včleňovaní slovenského územia do uhorského štátu
- aká bola štruktúra v spoločnosti v Uhorsku v 11. – 13. storočí
Pomôcka – historická mapa

3. Objasnite príčiny rozpadu duchovnej jednoty v Európe v 16. storočí.
- analyzujte historický prameň a vysvetlite príčiny vzniku reformácie
- charakterizujte rôzne podoby reformácie
- dokumentujte reakciu katolíckej cirkvi na šíriacu sa reformáciu
Pomôcka – Dejepis pre 2. ročník, str. 30

Zadanie číslo 10 :
1. Priblížte stredovekú spoločnosť.
- objasnite pojem stredovek a vyznačte na časovej priamke jeho rozdelenie
- vysvetlite štruktúru stredovekej spoločnosti, objasnite vzťahy medzi jednotlivými vrstvami
- opíšte vývoj poľnohospodárstva v stredoveku
Pomôcky – Dejepis pre 1. ročník, str. 165
- atlas svetových dejín – schéma rozdelenia chotára v stredoveku

2. Charakterizujte vnútorné pomery a zahraničnú politiku uhorského štátu v rannom stredoveku.
- opíšte podľa mapy postupné začleňovanie slovenského územia do uhorského štátu
- analyzujte Zlatú bulu Ondreja II.
- vysvetlite politiku Bela IV. pred a po tatárskom vpáde
Pomôcka – Zlatá bula Ondreja II., úryvok

3. Dokumentujte zložitosť procesu formovania novodobého slovenského národa.
- vysvetlite pojmy – národ, národné obrodenie a problémy, ktoré ho sprevádzali
- uveďte jednotlivé etapy tohto procesu a hlavných predstaviteľov
- analyzujte dokument a uveďte aký nový prvok sa objavuje v programe tretej generácie národného obrodenia

Zadanie číslo 11 :
1. Objasnite prečo sa v Európe v období 17. storočia hovoríme o nástupe veku rozumu.
- vysvetlite pojem osvietenstvo
- opíšte akým spôsobom sa šírili myšlienky osvietenstva
- uveďte najvýznamnejších predstaviteľov osvietenstva

2. Charakterizujte predpoklady a príčiny zámorských objavných plavieb.
- demonštrujte priebeh zámorských plavieb na historickej mape
- zhodnoťte dôsledky a význam zámorských objavov
- naznačte koloniálne výpravy conquistadorov v Amerike
Pomôcka – Atlas svetových dejín
- Z denníka Columba
- Dejiny stredoveku, str. 111

3. Zhodnoťte význam Veľkej Moravy v dejinách Slovákov.
- objasnite postavenie Veľkej Moravy v stredoeurópskom priestore a vo vývoji
- vysvetlite význam byzantskej misie pre kultúrny a cirkevný život Veľkej Moravy
- dokumentujte príkladmi veľkomoravskej a cyrilo-metodskej tradície pri formovaní novodobého slovenského národa

Zadanie číslo 12 :
1. Opíšte úlohu a postavenie cirkvi v stredoveku.
- dokumentujte vplyv kresťanstva a cirkvi pri formovaní ranostredovekej Európy
- objasnite politický a mocenský význam boja o investitúru
- vysvetlite pojmy – avingnonské zajtie pápežov, schizma

2. Charakterizujte vládu Anjouovcov v Uhorsku.
- dokumentujte tvrdenie, že Uhorsko zaznamenáva mocenský a politický rozmach
- objasnite hospodársku politiku Karola Róberta
- aká bola pozícia Uhorska za vlády Ľudovíta Veľkého
Pomôcka – Obrázková kronika z roku 1358

3. Vysvetlite príčiny konfliktu severoamerických osád s Anglickom.
- analyzujte dokument a uveďte, aké myšlienky propagujú osadníci
- charakterizujte zásady, na ktorých osadníci budovali nový štát
- objasnite politiku Anglicka voči svojim kolóniám
- zakreslite na časovej priamke významné udalosti americkej revolúcie a vymenujte jej významné udalosti
Pomôcky – Dejepis pre 2. ročník, str. 72 (Vyhlásenie nezávislosti)
- Dejepisný atlas

Zadanie číslo 13 :
1. Objasnite miesto Byzantskej ríše v stredovekej Európe.
- opíšte na základe historickej mapy, ktoré územia boli jej súčasťou
- vysvetlite a zaraďte do dejín Byzancie tieto pojmy – Justinián I., schizma, ikonoklazmus
- vyberte dôležité udalosti z dejín Byzancie a zaznačte ich na časovej priamke

2. Vysvetlite vznik nových názorov na život, spoločnosť a človeka v 14. a 15. storočí.
- objasnite pojmy renesancia a humanizmus
- objasnite podnetovosť humanizmu a renesancie pre vedu a umenie
- zoraďte uvedené osobnosti do umeleckých a vedných odborov – L. da Vinci, F. Petrarca, M. Koperník, J. Agricola, J. Gutemberg

3. Opíšte formovanie protikladných zoskupení európskych štátov na prelome 19. a 20. storočia.
- charakterizujte zahraničnú politiku Nemecka a vznik jej medzinárodného vplyvu
- vysvetlite vplyv „Východnej krízy“ na politiku Ruska a ostatných európskych štátov

Zadanie číslo 14 :
1. Objasnite etnickú situáciu na našom území v 4. – 6. storočí.
- na základe analýzy historického prameňa charakterizujte Slovanov
- vysvetlite a na mape demonštrujte príchod Slovanov na naše územie
- objasnite vznik Samovej ríše
Pomôcka – Dokumenty, str. 46 – 47

2. Prečo vznikla v ľudovej tradícii predstava o Matejovi Korvínovi ako o spravodlivom panovníkovi.
- vysvetlite čím sa odlišuje vláda Mateja Korvína od predchádzajúceho obdobia vlády Jagelovcov
- objasnite o koho sa opieral Matej Korvín pri upevňovaní svojej moci
- uveďte čím prispel Matej Korvín k povzneseniu uhorského kráľovstva
Pomôcka – Čítanka pre 1. ročník, str. 173 (Ako kráľ Matej drevo rúbal)

3. Opíšte nástup priemyselnej revolúcie a jej dôsledky.
- objasnite politické, hospodárske predpoklady priemyselnej revolúcie, využite ukážku z historického prameňa
- uveďte konkrétne prejavy zdokonaľovania výroby a dopravy
- zhodnoťte spoločenské dôsledky priemyselnej revolúcie
Pomôcka – O vplyve továrni na rodinný život

Zadanie číslo 15 :
1. Opíšte zápas o uhorskú korunu po moháčskej katastrofe.
- objasnite o čo sa opierali kandidáti o uhorský trón
- uveďte dôsledky dlhodobého zápasu o uhorskú korunu
- uveďte ciele politiky Habsburgovcov
- charakterizujte v chronologickom poradí vnútornú a zahraničnú politiku panovníkov – Rudolf II., Ferdinand I., Matej II., Maximilián II.
Pomôcka – Dejepis pre II. ročník strana 11

2. Charakterizujte vplyv islamu na európsky vývoj v stredoveku.
- vymenujte základné znaky islamu
- dokumentujte rozmach arabskej ríše v 7. – 8. storočí
- vysvetlite príčiny a dôsledky križiackych výprav
Pomôcka – historická mapa

3. Opíšte rokovania mierovej konferencie v Paríži.
- interpretujte politické zámery tých krajín, ktoré riadil konferenciu
- vysvetlite, ktoré princípy a zásady 14 Wilsonových bodov sa uplatnili na mierovej konferencii v Paríži
Pomôcka – dejepisný atlas
- 14 Wilsonových bodov

Zadanie číslo 16 :
1. Charakterizujte Slovensko vo víre protihabsburgských povstaní.
- objasnite príčiny povstaní
- vymenujte v chronologickom poradí protihabsburské povstania
- zhrňte výsledky stavovských povstaní vo svetle Szatmárskeho mieru
Pomôcka – dokumenty štátnosti, str. 228

2. Vysvetlite pojmy absolutizmus, parlamentizmus, presbyteriáni, independenti, levelleri, diggeri.
- sformulujte hlavné príčiny vzniku opozície proti politike Stuartovcov
- stručne načrtnite priebeh občianskej vojny v Anglicku
- objasnite podstatu Slávnej revolúcie, Vyhlásenie práv a ich konkretizáciu v politickom vývoji Anglicka
- porovnajte základné znaky parlamentarizmu a absolutizmu v štátoch, kde sa prejavili neskôr
Pomôcka – Bill of Rights

3. Vysvetlite reakcie štátov Európy na nebezpečenstvo fašizmu.
- vysvetlite pojmy – appeasement, kolektívna bezpečnosť
- interpretujte karikatúru D. Lawa
- uveďte dôsledky politiky európskych štátov voči fašizmu
Pomôcka – karikatúra D. Lawa, Mníchovská konferencia

Zadanie číslo 17 :
1. Charakterizujte nositeľov a prejavy osvietenského absolutizmu v rakúskej ríši.
- objasnite osvietenský absolutizmus
- uveďte aké ciele sledovali reformy osvietenských panovníkov v rakúskej ríši a akými reformami ich napĺňali
- zhodnoťte význam osvietenských reforiem z hľadiska národného vývoja Slovákov
Pomôcka – úryvok o zrušení nevoľníctva

2. Periodizujte dejiny Egypta.
- podajte charakteristiku jednotlivých období
- zaraďte faraónov do období egyptského starovekého štátu – Džóser, Amenhotep IV., Ramesse II., Tutanchamon,
- opíšte najznámejšie egyptské stavby

3. Vypíšte príčiny vypuknutia 1. svetovej vojny.
- na historickej mape demonštrujte rozdelenie Európy do blokov a hlavné fronty 1. svetovej vojny
- charakterizujte ohniská napätia do roku 1914
- vysvetlite pojmy – zákopová vojna, totálna vojna, ústredné mocnosti,
Pomôcka – historická mapa

Zadanie číslo 18 :
1. Charakterizujte náboženské pomery v Uhorsku v 16. a 17. storočí.
- zdôvodnite rýchle šírenie reformácie
- načrtnite vytváranie cirkevnej organizácie evanjelikov
- charakterizujte nástup a rozmach rekatolizácie

2. Charakterizujte vzostup západoeurópskych štátov v 2. polovici 19. storočia.
- uveďte o aké piliere sa opieral mocenský rozmach Veľkej Británie
- porovnajte vývoj Francúzska a Veľkej Británie
- vysvetlite čo znamenala prusko-francúzska vojna pre vnútropolitický vývoj Francúzska a pre vzťahy s Nemeckom
Pomôcka – Atlas svetových dejín

3. Uveďte príčiny a fázy vývoja II. svetovej vojny.
- na historickej mape demonštrujte vývoj vojny do roku 1941
- objasnite zmenu postoja ZSSR voči hitlerovskému Nemecku v rokoch 1939 – 1941
Pomôcka – Historická mapa
- Úryvok z paktu 3 veľmocí

Zadanie číslo 19 :
1. Charakterizujte príčiny a výsledky revolúcie 1848 – 1849 v Habsburskej monarchii.
- vysvetlite výsledky revolúcie vo Viedni
- objasnite podstatu marcových zákonov
- opíšte postavenie Uhorska v habsburskej monarchii
- uveďte výdobytky maďarskej revolúcie a jej dôsledky
Pomôcka – Marcové zákony (Dejepis pre 2. ročník – národné dejiny, str. 103)

2. Objasnite príčiny ekonomického a mocenského rozmachu Uhorska v 14. storočí.
- zhodnoťte význam analyzovaného dokumentu pre hospodársky vývoj Uhorska
- porovnajte pevnosť a silu za posledných Arpádovcov a za Anjouovcov
Pomôcka – Dokumenty str. 148 – 149 (povolenie slobodného dolovania kovov)

3. Vysvetlite okolnosti prepadnutia ZSSR a vstup USA do II. svetovej vojny.
- načrtnite vývoj vojny na východnom fronte
- uveďte udalosti, ktoré znamenali obrat vo vývoji vojny
Pomôcka – Historická mapa

Zadanie číslo 20 :
1. Opíšte zmeny na politickej mape Európy v 2. polovici 19. storočia.
- porovnajte problémy zjednocovania Talianska a Nemecka
- zhodnoťte dôsledky zjednotenia na vnútorný vývoj týchto štátov a na medzinárodnú situáciu
Pomôcka – karikatúra z učebnice dejepisu (Garibaldi, Bismarck)

2. Zhodnoťte aktivitu Slovákov a jej výsledky v 60. rokoch 19. storočia.
- vysvetlite podmienky pre politickú aktivitu na začiatku 60. rokov 19. storočia
- na základe analýzy Memoranda slovenského národa vymenujte najdôležitejšie požiadavky Slovákov
- objasnite prekážky naplnenia memorandových požiadaviek
- Porovnajte Žiadosti slovenského národa a Memorandum národa slovenského
Pomôcka – Žiadosti slovenského národa a Memorandum národa slovenského (Dejepis pre II. ročník, Národné dejiny, str. 110 a 133 – 134)

3. Opíšte vznik sovietskeho bloku.
- charakterizujte politiku Stalina k štátom, ktoré oslobodila červená armáda
- uveďte príklady prejavov nespokojnosti štátov bloku počas jeho 40-ročnej existencie
- definujte pojmy – gulag, kulak, NEP, ČEKA, sovietizácia

Zadanie číslo 21 :
1. Charakterizujte príčiny Francúzskej revolúcie a kriticky zhodnoťte jej význam.
- zostavte periodizácia Veľkej francúzskej revolúcie
- dokumentujte kladné i záporné stránky revolučného pohybu vo Francúzsku
- opíšte, akými vnútornými zmenami prešla Francúzska republika počas svojho trvania 1792 – 1799
Pomôcka – Úryvok z deklarácie ľudských a občianskych práv

2. Charakterizujte pluralitu myšlienkových prúdov na začiatku 19. storočia.
- analyzujte ukážky a zaraďte vyjadrené názory do myšlienkových prúdov na začiatku 19. storočia
- uveďte základné znaky týchto prúdov
- dokumentujte na príkladoch, ktorý myšlienkový prúd najviac ovplyvňoval spoločenský a politický vývoj v 1. polovici 19. storočia v Európe
Pomôcka – Dejepis pre II. ročník, str. 103

3. Vysvetlite príčiny dekolonizačného procesu po roku 1945.
- vymenujte etapy dekolonizácie
- pokúste sa dokázať, prečo sa o väčšine štátov, ktoré tvorili bývalé kolónie, hovorilo, že predstavujú krajiny „tretieho sveta“
Pomôcka – Historická mapa

Zadanie číslo 22 :
1. Zostavte vlastný rebríček najvýznamnejších udalostí našich dejín 19. storočia.
- popíšte dané udalosti a svoj výber zdôvodnite

2. Objasnite vnútropolitickú situáciu a medzinárodné postavenie rakúskej monarchie v 60-tych rokoch 19. storočia.
- popíšte okolnosti a priebeh Rakúsko-maďarského vyrovnania
- ukážte na mape rozdelenie monarchie
- porovnajte vnútorný vývoj v Rakúsku a Uhorsku
Pomôcka – dejepisný atlas

3. Opíšte boj slovenského národa proti fašistickému režimu na Slovensku.
- porozprávajte, aké udalosti vyvolali SNP a prečo bolo potlačené
- opíšte formy protifašistického odboja
- analyzujte dokument a vymenujte ciele zjednotenia odboja
- zhodnoťte význam odboja
Pomôcka – Dokumenty (Vianočná dohoda)
- Deklarácia SNR

Zadanie číslo 23 :
1. Objasnite slovenskú politiku na prelome 19. a 20. storočia.
- charakterizujte podmienky, v ktorých sa slovenská politika formovala a rozvíjala
- načrtnite prúdy, ktoré sa vytvorili v Slovenskej národnej strane
- zhodnoťte z hľadiska budúcej perspektívy rozvoj slovensko-českej spolupráce na prelome 19. a 20. storočia
Pomôcka – Dejepis pre II. ročník, str. 169

2. Opíšte sociálne nepokoje za vlády Jagelovcov v 16. storočí.
- vysvetlite príčiny Dóžovho povstania a jeho dôsledky
- charakterizujte situáciu v banských mestách
Pomôcka – zákony proti poddaným

3. Charakterizujte vznik a prejavy totalitarizmu v medzivojnovej Európe.
- uveďte, čo viedlo k vzniku dvoch podôb totalitarizmu
- porovnajte fašizmus a komunizmus (aspoň troma znakmi)
- zhodnoťte čo priniesol totalitarizmus Európe a svetu
- objasnite nástup B. Mussolliniho k moci pomocou týchto pojmov – pochod na Rím, Veľká fašistická rada, Lateránske dohody
Pomôcka – dejepisný atlas

Zadanie číslo 24 :
1. Charakterizujte postavenie slovenského územia v Habsburskej monarchii po revolúcii 1848 – 1849.
- porozprávajte o politickom účinkovaní Alexandra Bacha
- uveďte, aké úlohy plnili kultúrne inštitúcie v našich podmienkach v 19. storočí
- povedzte, aké ciele si vo svojej činnosti vytýčila Matica Slovenská
Pomôcka – Stanovy Matice Slovenskej

2. Objasnite vznik a formovanie ČSR.
- charakterizujte štát z hľadiska politického systému a národnostného zloženia
- na základe analýzy dokumentu poukážte, ktorá časť znenia ústavy sa stala neuralgickým bodom vzťahov Čechov a Slovákov v medzivojnovom období
Pomôcka – Dokumenty, str. 110 – 111

3. Uveďte dôsledky Viedenskej arbitráže.
- spomeňte si ako sa zmenila politika HSĽS po vyhlásení autonómie 6. 10. 1938
- zdokumentujte na jednom príklade pokus o vytvorenie systému kolektívnej bezpečnosti
Pomôcka – Žilinská dohoda (Pramene našich dejín, str 38)

Zadanie číslo 25 :
1. Ako sa zrodila nová svetová mocnosť – USA.
- uveďte hlavné príčiny konfliktu Juhu a Severu
- vysvetlite pojmy – abolicionizmus, konfederácia, rekonštrukcia Juhu
- zhodnoťte príčiny víťazstva Severu a jeho dôsledky pre vývoj USA
Pomôcka – Historický atlas

2. Objasnite udalosti z rokov 1933 – 1938 v Nemecku pomocou týchto pojmov:
- podpálenie budovy Ríšskeho snemu
- noc dlhých nožov
- norimberské zákony
- krištáľová noc
- anšlus Rakúska

3. Kriticky zhodnoťte najvýznamnejšie osobnosti, ktoré ovplyvnili národný, spoločenský a politický život Slovákov v 20. storočí.
- zostavte množinu aspoň 5-7 osobností
- stručne objasnite ich činnosť v historických súvislostiach
- uveďte meno tej osobnosti, ktorá podľa vás zaujíma najvýznamnejšie miesto v našich národných dejinách

Zadanie číslo 26 :
1. Dokumentujte obrovskú mieru odľudštenia, ktorá sa prejavila v II. svetovej vojne.
- vysvetlite príčiny hlbokého odľudštenia
- uveďte konkrétne prejavy odľudštenia
- vysvetlite pojmy – pogrom, arizácia, deportácie, holokaust
- ukážte na mape najznámejšie koncentračné tábory
Pomôcky – Kronika ľudstva, str. 946
- dejepisný atlas

2. Objasnite spoločenské usporiadanie kráľovského Ríma.
- vysvetlite podstatu reformy Servia Tullia
- akú inú reformu vám pripomína jeho reforma
- porovnajte tieto reformy (čo majú spoločné a čím sa odlišujú)
Pomôcka – Dejepis pre I. ročník, str. 90 – tabuľka
- Dejiny praveku a staroveku, str. 118

3. Uveďte udalosti, ktoré viedli k vzniku druhej Slovenskej republiky v moderných slovenských dejinách.
- vymenujte osobnosti, ktoré bojovali v zahraničí za slobodu slovenského národa v období vlády komunistov
- opíšte, aké konkrétne zmeny nastali po novembri 1989 v politickom a hospodárskom živote Česko – Slovenska

Zadanie číslo 27 :
1. Charakterizujte vznik a činnosť protihitlerovskej koalície v období druhej svetovej vojny.
- vysvetlite formovanie protihitlerovskej koalície
- vymenujte tri myšlienky, ktoré obsahovala Atlantická charta
- vymenujte miesta a závery konferencií Veľkej trojky

2. Vysvetlite, prečo zohral Chamurapiho zákonník dôležitú úlohu pri zjednotení Mezopotámie.
- rozdeľte vtedajšiu spoločnosť na tri základné skupiny
- aplikujte zásadu, ktorá platila medzi bohatými slobodnými občanmi
- poukážte na politický systém za vlády Chamurapiho
Pomôcka – Ukážka z Chamurapiho zákonníka (Dejepis pre I. ročník, str. 38)

3. Charakterizujte rozdielne východiská ekonomickej, vojenskej a politickej integrácie Západu a Východu.
- uveďte príčiny a prejavy západoeurópskej integrácie
- uveďte príčiny a prejavy integrácie štátov sovietskeho bloku

Zadanie číslo 28 :
1. Objasnite príčiny vedúce od spolupráce ku konfrontácii medzi členmi protihitlerovskej koalície.
- naznačte príčiny studenej vojny a jej prejavy
- uveďte ako došlo k rozdeleniu Nemecka
- vysvetlite pojem studená vojna a uveďte dobu jej trvania
- uveďte príklady udalostí, ktoré hrozili zmeniť studenú voju na vojnu
Pomôcka – Historická mapa

2. Opíšte situáciu na našom území v dobe železnej.
- uveďte rozdelenie doby železnej
- definujte pojmy Kotíni, oppidum, biatek, púchovská kultúra,
- charakterizujte hospodársku vyspelosť Keltov
Pomôcka – Atlas čs. dejín

3. Prezentujte najvýznamnejšie udalosti, ktoré ovplyvnili priebeh I. svetovej vojny.
- analyzujte ukážky z dokumentov
- zaraďte tieto dokumenty do širších udalostí
- vysvetlite ich vplyv na vývoj vojna
Pomôcka – Dekrét o mieri
- Posolstvo W. Willsona Kongresu

Zadanie číslo 29 :
1. Dokumentujte činnosť Čechov a Slovákov v rokoch 1914 – 1918 v prospech samostatnosti.
- rozlíšte Clevelandskú dohodu a Pittsburskú dohodu
- zhodnoťte význam Washingtonskej deklarácie pre budúce samostatné Slovensko
Pomôcky – úryvky

2. Objasnite spôsob obživy pravekých ľudí.
- porovnajte nástroje z jednotlivých období praveku
- charakterizujte najväčšiu zmenu v spôsobe obživy pravekých ľudí
- uveďte dôkazy svedčiace o rozvoji duchovného života pravekých ľudí
Pomôcka – nástroje pravekého človeka

3. Vytvorte vlastný rebríček najvýznamnejších udalostí našich dejín 20. storočia.
- zoraďte ich tak ako ich vnímate podľa dôležitosti
- zdôvodnite poradie udalostí a ich poradie
- nájdite a vysvetlite historické pozadie aspoň jednej udalosti

Zadanie číslo 30 :
1. Opíšte pokus o demokratizáciu ČSR v roku 1968.
- objasnite príčiny nespokojnosti obyvateľstva ČSR v 60. rokoch
- vymenujte, ktoré oblasti mala zasiahnuť reformná politika progresívneho prúdu v KSČ
- vysvetlite, o čom svedčí vojenský zásah Varšavskej zmluvy 21.8.1968 proti ČSR

2. Charakterizujte historický prameň.
- uveďte delenie historických prameňov
- načrtnite postup historika pri práci s prameňmi
- porovnajte inštitúcie, ktoré uchovávajú historické pramene
Pomôcka – ukážka aspoň dvoch historických prameňov

3. Vytvorte súbor problémov, s ktorými zápasí súčasný svet.
- zoraďte problémy tak, ako ich vnímate podľa dôležitosti
- zdôvodnite uvedené problémy a ich poradie
- vysvetlite historické pozadie aspoň jedného problému

 

 

 

 

 

—————

Späť