Staroveký Rím

31.08.2011 00:21

1. Prírodné podmienky :
- Apeninský polostrov
- podnebie je teplé a vlhké
- povrch je hornatý, Pádska nížina, pobrežie je málo členité
- Jadranské a Thyrénske more
- rieka Pád je dôležitá z hospodárskeho hľadiska a rieka Tiber zas z politického hľadiska

2. Národy:
SV – Venédi a Ilíri
SZ – Ligurovia
stred – Italikovia a Etruskovia
S – Kelti
J – Gréci

3. Hospodárstvo:
a) poľnohospodárstvo – vinič, olivy
b) remeselná výroba – železo, cín, meď – na výrobu zbraní, nádob, nástrojov

4. Umenie:
- vplyv gréckeho umenia
- fresky – na nich výjavy z Trójskej vojny a gréckej mytológie
- sochárstvo – Kapitolská vlčica – symbol Ríma

5. Náboženstvo:
- vplyv gréckeho náboženstva
- mŕtvym stavali hrobky – nekropoly (mestá mŕtvych)
- chrámy z mramoru s kupolou

6. Písmo:
- 1. písmo prebrali od Grékov
- pôvodné etruské písmo nebolo rozlúštené

7. Etruská civilizácia:
- usadila sa v okolí rieky Tiber v Etúrii
- zakladali mestské štáty, ktorých spájaním vznikali federácie
- moc mala v rukách rodová aristokracia – z nej boli volení úradníci
- na čele stál kráľ

8. Tri zriadenia Ríma:
a) kráľovstvo – 753 – 510 p.n.l.
b) republika – 510 – 27 p.n.l.
c) cisárstvo – 27 p.n.l. – 476 n.l.
ranné – 27 p.n.l. – 284 n.l. – principát
neskoré – 2284 n.l. – 476 n.l. – dominát
9. Rímske kráľovstvo 753 – 510 p.n.l.:
a) 753 p.n.l. – založenie Ríma :
- spôsoby vzniku :
legendárny – podľa Livia Tita založili Rím bratia Romulus a Remus
historický doklad – vznikol spojením 7 pahorkov v 9. a 10. storočí p.n.l., osady vznikali na pahorkoch AVENTINUS, CAELIUS, IANICULUM, ESQUAILINUS, VIMINALIS, PALANTINUS, PINCIUS, CAPITOL, QUIRINALIS
hlavným strediskom bol CAPITOL, hlavný historik Dionýzus Exikus (určil založenie Ríma a tým stanovil aj začiatok letopočtu
b) správa kráľovstva:
- kráľ – na čele štátu, veliteľ vojska, náboženský a politický predstaviteľ, riadil celý štát
- senát – poradná funkcia, senátori pochádzali z najvýznamnejších rodín
- snem – prijímal rozhodnutia kráľov
- rozhodoval o vojne, mieri, o voľbe kráľa
- centuriálny – vojenská jednotka v Ríme
- kuriálny – kúrie = rady

c) rozdelenie obyvateľstva:
I. Patriciovia – potomkovia pôvodných obyvateľov
- slobodní a plnoprávni obyvatelia
- patrila sem aj rodová aristokracia
II. Plebejci – roľníci, remeselníci, obchodníci, potomkovia prisťahovalcov
- slobodní, ale neplnoprávni – nemali práva
III. najznámejšie kmene – ramnovia, sabíni, albáni
- každý z kmeňov mal 100 rodov

d) etruskí králi:
I. Tarqiunius Priseus – 5. kráľ
- vzhľad mesta: široké ulice a kanalizácia
II. Servius Tullius – 6. kráľ
- majetková reforma
- obyvatelia rozdelení do 5 majetkových kategórií
III. Tarqiunius Superbus – 7. kráľ
- zvrhli ho v roku 51O p.n.l. a vyhnali ho
- koniec kráľovstva a začiatok republiky 

—————

Späť