Ostatné orientálne civilizácie

31.08.2011 00:19

- vznikali v oblasti Blízkeho a Ďalekého východu a Malej Ázie

=> Ríša Chetitov
- vznik asi okolo roku 2000 p. n. l. (príchod indoeurópskych kmeňov - Chetitov)
- zakladali si malé mestské štáty
=> 1800 p. n. l. => Anitaš zjednotil tieto mestá a vybudoval hlavné mesto Chattušaš
- spoločnosť tvorili :
- kráľ => politická a náboženská funkcia
- kráľovská rada (pankuš) => náčelníci bohatých pastierskych rodín (mali kontrolovať kráľa, prípadne ho aj súdiť)
- slobodné obyvateľstvo => roľníci, remeselníci, obchodníci
- Stará ríša => výboje na východ (Sýria, Palestína)
- Muršilis si podmanil Babylon v Mezopotánii
- Nová ríša => podmanili si Sýrsko-palestínske oblasti
- 1200 p. n. l. => zánik Chetitskej ríše (zaútočili na ňu tzv. Morské národy)
- používali klinové písmo (1915 n. l. Bedřich Hrozný => rozlúštil klinové písmo)

=> Sýria
- severná časť medzi Chetíciou a Afrikou
- prechádzalo tu množstvo obchodných ciest
- Ugarit => najstaršie mesto v Sýrii (objavené 1972 n. l.)

=> Fenícia
- mestá: Tyros, Byblos, Sidón...
- národy: Semitské kmene, Amorejci
- 814 p. n. l. => založili v Afrike Kartágo
- hláskové písmo (pôvodne 30 znakov neskôr ho Gréci obohatili a potom vznikla latinka)

=> Palestína
- južná časť pobrežia stredozemného mora
- nazvaná podľa pôvodných obyvateľov => Paleštim
- tieto kmene stavali mestá s hradbami
- z nich sa vytvorilo tzv. kanáanske obyvateľstvo
- prichádzajú Semitské kmene (12), ktoré spojili a vytvorili židovský národ
- po návrate z Egypta dobyli celé územie Palestíny, volali ich izraelitské kmene
- izraelitské kmene sa zjednotili po vládou Saula
- Saulov nástupca Dávid si vybral za hlavné mesto Jeruzalem
- Šalamún nechal postaviť chrám pre boha Jahveho
- najprv polyteistické náboženstvo - potom monoteistické náboženstvo
- Tóra - svätá kniha (starý zákon)
- po smrti Šalamúna nastáva rozpad ríše na :
a) severné kráľovstvo (Izrael) => hl. m. => Samária
b) južné kráľovstvo (Judsko) => hl. m. => Jeruzalem
- 722 p. n. l. => tieto kráľovstvá dobyli Asýrčania a presťahovali obyvateľov do Babylónie
- 539 p. n. l. => Kýros dobyl Babylon a povolil židom návrat

=> Asýria
- severná časť Mezopotánie (hl. m. => Ašúr)
- zakladali obchodné mestá a kolónie v Malej Ázii
- výborný bojovníci => používali bojové vozy
- 8. stor. p. n. l. => najsilnejší štát na Strednom východe
- obsadili severnú a južnú Palestínu, Sýriu, južnú časť Malej Ázie, Egypt
- 612 p. n. l. => dobyli Asýriu Medovia a Babylončania

=> Novobabylonská ríša
- vznikla na troskách Asýrskej ríše, pokračovalo sa v politike asýrskych vládcov
- Nabukadnezar znova vystaval Babylon (chrám boha Marduka) 

—————

Späť